parochie
Contact/Info
Parochie Heilige Oda

De Goede Herder kerk


Sint-Oedenrode

   versie
   22-02-2012


Vieringen
Parochie Heilige Oda

Pastoraal Team
Assistenten
Parochiebestuur

Eucharistievieringen weekend
Eucharistievieringen door de week
Dopen
Eerste communie en vormsel
Trouwen
Avondwake en uitvaart
Kinderwoorddienst
Gezinsvieringen
Parochiebureau
Tarieven voor diensten

Pastoraal Team

Vincent Blom,  pastoor – deken
E-mail
Meer informatie

Drs. Ir. Manon van den Broek, pastoraal werkende
E-mail
Meer informatie

Mr. Frank van der Geld, diaken
E-mail
Meer informatie

Paul Rens, pastor
E-mail
Meer informatie

Marianne Thijssen-van Asseldonk, administratief medewerkster
E-mail

 

Het pastoraal team is te bereiken via het pastoraal centrum:

Mgr. Bekkersplein 1,
5491 EB  Sint-Oedenrode
0413-477741

De pastorie is te bereiken via:
0413-470128.


Assistenten

Door onderstaande pastores wordt, bij afwezigheid van het pastoraal team, voorgegaan tijdens de wekelijkse vieringen en/of diensten.

Pastor Chris Bekx,
Pastor Arnold Claes,
Diaken Jos Hamelink.


Parochiebestuur

Tot 9 mei 2010:

Vincent Blom,  pastoor–deken (voorzitter),
Henri Gooskens (vice-voorzitter),
Leo van der Kallen (secretaris),
Theo van der Heijden (penningmeester),
Theo van Geffen (lid).

Vanaf 9 mei 2010 Parochie Heilige Oda:

Vincent Blom,  pastoor–deken (voorzitter),
Wim van Dijk (vice-voorzitter),
Henri Gooskens (secretaris),
Theo van der Heijden (penningmeester),
Rini Braat,
Lambert Verhoeven,
Henk Kastelijn,
Martien Verboort.


Eucharistievieringen weekend

Zaterdag 19.00 uur,
Zondag 11.00 uur
.


Eucharistievieringen door de week

Op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) zijn er vieringen op onderstaande dagen om 09.00 uur in de dagkapel.

Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Zie ook Weekend vieringen.

Zie voor data overige vieringen de rubriek actueel.


Dopen

Informatiefolder 'Dopen in de parochie De Goede Herder'De geboorte van een kind is iets heel bijzonders. Al voor de geboorte hoort een kind erbij. Er wordt volop zorg aan het kind besteed. Het bedje wordt gespreid!

Direct na de geboorte worden familieleden en vrienden op de hoogte gebracht. Kaartjes worden verstuurd. Iedereen mag weten dat je zoon of dochter geboren is. Sterker nog; je bent wettelijk verplicht de geboorte wereldkundig te maken.

De geboorte van een kind doet je, hoe dan ook, ervaren wat het is om met elkaar verbonden te zijn. Een verbondenheid die verder gaat dan de afhankelijkheid van het kind, verder gaat dan de ouderlijke verantwoordelijkheid. Eén verbondenheid, die je ervaren doet, dat je pas echt mens bent wanneer je met anderen bent.

Dan komt de vraag: Laten we ons kind dopen? Het antwoord op deze vraag is niet vanzelfsprekend. Daar denk je over na, daar praat je over.

Waar hebben we het over als het over dopen gaat?

Dopen is je kind op een spoor zetten van die groep van mensen voor wie Jezus Christus een voorbeeld is. Een voorbeeld om na te leven. Dopen is je kind laten opnemen in de christelijke geloofsgemeenschap, de kerk. De geloofsgemeenschap die een vorm krijgt in de parochiegemeenschap.

Daarom is die gemeenschap ook aanwezig bij de doop. Vrienden, kennissen, familie, ouders van andere dopelingen en hun familie. Dopen wordt zo meer dan een familiefeest. Dopen bevestigt zo de verbondenheid die je ervaren doet datje anderen nodig hebt. Er zijn voor de ander, in navolging van Jezus Christus. Dopen is dan niet meer vanzelfsprekend maar evenmin waardevrij, en heeft dus consequenties. Daarom een stap waar over gedacht moet worden. Waar bewust voor gekozen wordt. Daar gaat voorbereiding aan vooraf.

Daarom willen we vooraf, bij de doop stilstaan. Dit doen we met andere ouders die hun kind willen laten dopen. Samen met iemand van de werkgroep doopvoorbereiding. Samen willen we over de doop nadenken. Het is goed elkaar te leren kennen en samen de doopviering voor te bereiden, waar je als ouders bij thuis voelt. Thuis in de gemeenschap die kerk heet en waar jij het de moeite waard vindt, dat je kind erbij gaat horen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Als u de parochie een geboortekaartje stuurt neemt de pastor contact op met de werkgroep doopvoorbereiding. Eén van haar leden feliciteert u namens de parochie met de geboorte van uw kind.

Opgave voor de doop dient bij voorkeur te gebeuren tijdens het spreekuur van het parochiebureau. Dit kan persoonlijk of telefonisch (0413) 477 741.

Daarna neemt iemand van de werkgroep doopvoorbereiding contact met u op in verband met de doopvoorbereiding. Er wordt uitleg gegeven over de doop en de symbolen die ermee samenhangen. Ook wordt er van gedachte gewisseld over geloven in de ruimste zin. Om de doopviering samen te stellen krijgen de ouders een boek met teksten mee naar huis waaruit ze keuzes kunnen maken.

Ook wordt gevraagd een formulier in te vullen met de namen van het kind, de ouders en de peetouders. Dat doopformulier brengt u op doopzondag mee naar de kerk.

Twee keer per maand wordt er in onze parochie gedoopt.

Tot slot nog een opmerking van financiële aard. Aan iedereen die géén gezinsbijdrage betaalt, wordt € 12,-- gevraagd als bijdrage in de onkosten.

Inlichtingen

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het parochiebureau. Daar verwijzen ze u naar de juiste mensen. U kunt ook een e-mail sturen naar het onderstaande adres.

E-mail

lnk.gif (1041 bytes)


Eerste communie en vormsel

Informatiefolder 'Eerste communie en vormsel in de parochie De Goede Herder'Via deze folder willen we U op de hoogte brengen van de wijze, waarop binnen onze parochie wordt omgegaan met de eerste communie en het vormsel en de voorbereiding daarop.

Ouders en kinderen, school en parochie

De voorbereiding van de kinderen op deze sacramenten gebeurt op verschillende plaatsen. In de eerste plaats thuis. Daar wordt de keuze gemaakt, daar begint het allemaal. Ook op school wordt aandacht geschonken aan de eerste communie, maar het grootste deel van de voorbereiding vindt plaats gedurende negen bijeenkomsten in de parochiezaal. Op zondag na zo'n bijeenkomst is er een kinderviering waarvoor de toekomstige eerste communicanten uitgenodigd worden en waarin het besproken thema nog nader toegelicht wordt. Ook rond de voorbereiding van het vormsel spelen ouders een belangrijke rol. Voor de Katechese op school heeft de werkgroep een vormselproject samengesteld.

Zowel de ouders van de eerste communicanten als de ouders van de vormelingen worden uitgenodigd om gedurende vijf avonden deel te nemen aan gespreksbijeenkomsten. Deze zijn bedoeld om de geloofskennis van ouders te vergroten en de discussie op gang te brengen. De thema's zijn: Vrijheid. Bijbel, Geloven, Kerk en Trouw, Sacramenten.

De ouders

Ouders weten zich gelukkig steeds meer verantwoordelijk voor de geloofsopvoeding van hun kind. Thuis leren de kinderen wat belangrijk is in het leven en wat niet. Daar leren kinderen ook delen met elkaar, daar leren kinderen ook bidden en worden kinderen meegenomen naar de kerk, naar de kinderwoorddiensten, de kindervieringen of naar andere diensten. Zo leert het kind welke betekenis het hele parochie- en geloofsleven kan hebben voor mensen. Vandaar dat de ouders heel nadrukkelijk worden uitgenodigd om mee te werken aan de voorbereiding op de eerste communie en vormsel van hun kind. Wat dit in de praktijk betekent, vindt u in deze folder in het kort weergegeven. Met deze wijze van voorbereiding hopen we dat het ontvangen van deze sacramenten gebaseerd zal zijn op een echte keuze van ouders en kinderen.

De werkgroep

Sedert een aantal jaren houden twee werkgroepen uit onze parochie zich bezig met de voorbereiding op de eerste communie en het vormsel. Het doel van deze werkgroepen is vooral; door samenwerking tussen ouders, school en parochiegemeenschap, te komen tot een goede voorbereiding op de eerste communie en vormsel. Ouders zijn voor kinderen van jongs af aan de opvoeders op alle gebied en zeker ook wat betreft geloven en geloofsopvoeding. De parochiegemeenschap wil die keuze begeleiden d.m.v. werkgroepen die samen met ouders, kinderen en school wil komen tot een gezamenlijke en zinvolle voorbereiding en viering.

De werkgroep organiseert voorbereidingsavonden, gespreksbijeenkomsten, evaluatieavonden en bereidt de viering voor. Daarvoor is elk jaar hulp nodig:

• Om kinderen goed voor te bereiden.
• Om een goede viering samen te stellen.
• Om de kerk feestelijk te versieren.

Tijdens een eerste voorbereidingsbijeenkomst waarvoor de ouders van de communicanten worden uitgenodigd, wordt uw medewerking gevraagd.

De eerste communie

De viering van de eerste communie vindt plaats tussen Pasen en Pinksteren. De voorbereidingen beginnen natuurlijk veel vroeger. Het aanmelden van de kinderen gebeurt middels een uitnodiging van de werkgroep aan de ouders en kinderen. Op basis van deze inschrijving wordt u uitgenodigd voor de gespreksavonden ter voorbereiding.

In het communieproject dat in onze parochiegemeenschap wordt gehanteerd, wordt een beroep gedaan op ouders en kind om op een speelse en zinvolle wijze met de voorbereiding bezig te zijn. De rode draad van dit project werkt ook door in de kinderwoorddiensten en kindervieringen.

Het vormsel

Het vormsel wordt in mei of juni toegediend. De voorbereidingen beginnen natuurlijk veel vroeger. Het aanmelden van de kinderen gebeurt middels een uitnodiging aan de ouders en kinderen. Op basis van deze inschrijving wordt u uitgenodigd voor de avonden ter voorbereiding.

Vormsel en vormselvoorbereiding, wat houdt dat in?

Gevormd worden op ca. 12-jarige leeftijd betekent, dat een gedoopte op een belangrijk ogenblik in zijn/haar leven, de overgangsperiode van basisschool naar middelbare school, opgeroepen wordt verbonden te blijven leven (communie) met God en met de mensen, naar het voorbeeld van Jezus Christus. Voor deze opgave wordt hij/zij opnieuw toegerust met de gaven van de H. Geest.

In de vormselviering zal de vormeling het geloof meer bewust en persoonlijk belijden te midden van de parochiegemeenschap en ten overstaan van de bisschop of zijn afgevaardigde.

De weg naar deze bewustwording is geen stap van vandaag op morgen maar zal de nodige tijd van voorbereiding vragen. Gesprekken en gezamenlijke activiteiten zijn een hulp om vragen en problemen van het leven beter te begrijpen, ze te verstaan vanuit het geloof in Christus en er mee om te gaan. Tegelijkertijd wordt daardoor een hechte band aangegaan met gelovige christenen en met de parochie. Men kan niet alléén christen zijn maar slechts in gemeenschap met anderen.

Inlichtingen

Deze folder legt veel nadruk op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, kinderen, school en parochiegemeenschap. In de praktijk blijkt het een praktische, goede en zinvolle manier van voorbereiding op de sacramenten van de eerste communie en het vormsel. Hopelijk is het ook voor u een duidelijke manier van werken.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het parochiebureau. Daar verwijzen ze u naar de juiste mensen. U kunt ook een e-mail sturen naar de onderstaande adressen.

E-mail

lnk.gif (1041 bytes)


Trouwen

Informatiefolder 'Trouwen in de parochie De Goede Herder'TROUWEN
en de kerk
in de kerk
voor de kerk

Jullie willen gaan trouwen. Dat is een belangrijke stap in je leven. Een huwelijk is niet de enige samenlevingsvorm in onze maatschappij.

En als je in de kerk wilt trouwen, brengt dat vragen met zich mee.

Bij deze vragen willen we als parochie je graag helpen.

Hoe?
Dat vind je in deze folder.

Houden van elkaar

Trouwen is op de eerste plaats iets van jullie twee. Het is een uitdaging, maar ook een gedurfde stap. Het vraagt, steeds zorg te hebben voor elkaar en voor de manier, waarop je met elkaar omgaat. Het is belangrijk, van het begin af aan met elkaar te praten over:

• Wat je van elkaar verwacht.
• Hoe je tegen de toekomst aan kijkt.
• Wat je samen voor anderen kunt betekenen.

Het antwoord op deze vragen is allereerst iets van jullie zelf. Maar het is misschien goed, daarover ook met anderen te praten. Van anderen kun je soms stukken wijzer worden. Dat leert de ervaring.

Geloven met elkaar

Getrouwd zijn betekent niet, datje anderen niet meer nodig hebt.
Anderen hebben jou nodig en jij blijft ook, op anderen aangewezen.

Als je voor de kerk wilt trouwen, geef je aan, dat je als gehuwden wilt horen bij een gemeenschap van mensen, die als christenen willen leven. De parochiegemeenschap /kerkgemeenschap wil samen met jullie zoeken, om daar een goede weg in te vinden. Daarom wil ze betrokken zijn bij de voorbereiding op jullie huwelijk. Daarom hebben we twee huwelijksvoorbereidingsavonden, waarop gesproken wordt over de liturgieviering rondom jullie huwelijk en over wat het voor jullie betekent om te gaan trouwen /getrouwd te zijn. Deze twee gesprekken worden gehouden met een aantal aanstaande bruidsparen, een echtpaar en een pastor (bij het tweede gesprek). In de praktijk blijkt dat een fijne manier.

Geloven met elkaar

Wil je je huwelijk in de kerk vieren? Mag het dan iets meer zijn dan alleen vanwege de sfeer, of omdat de familie het vanzelfsprekend vindt? Mag het een teken zijn van jullie kijk op het leven, van jullie geloven?

Het is erg goed als de kerkelijke huwelijksviering daar uitdrukking aan geeft. Daarom stel je de viering zelf mee samen. Er zijn verschillende vormen mogelijk. Op het parochiebureau, Mgr. Bekkersplein 1, 5491 EB  Sint-Oedenrode, telefoon (0413) 477 741, kun je een map halen met voorbeelden, teksten en aanwijzingen voor het maken van een viering, die bij jullie past. Deze map kun je ook meenemen op de gespreksavonden.

Hopelijk wordt de viering een van de hoogtepunten van jullie huwelijksdag. Dat wensen we jullie van harte toe!

Jullie huwelijk is een goede voorbereiding waard!

Hoe gaat het allemaal in zijn werk?

  • Spreek tijdig een datum af, waarop jullie gaan trouwen.
  • Als de datum vaststaat word je geruime tijd voor jullie trouwdag uitgenodigd voor de twee voorbereidende gesprekken. Deze gesprekken vinden plaats in de maand vóór jullie huwelijk onder begeleiding van een pastor en een echtpaar.
  • Rond deze tijd kun je op het parochiecentrum de map halen ter voorbereiding van de viering. In overleg met elkaar en de pastor, die in de huwelijksviering voorgaat, kun je dan een viering samenstellen.
  • Op de twee voorbereidingsavonden komt de viering aan bod en ook de vragen, die je op deze folder tegenkomt.

We wensen jullie nu alvast een zinvolle voorbereidingstijd en alle goeds voor de toekomst!

Informatie

Voor informatie en opgave kunt u contact opnemen met het parochiebureau. Daar verwijzen ze u naar de juiste mensen. U kunt ook een e-mail sturen naar het onderstaande adres.

E-mail

lnk.gif (1041 bytes)


Avondwake en uitvaart

Informatiefolder 'Avondwake en uitvaart in de parochie De Goede Herder'Wanneer iemand in uw gezin of omgeving overlijdt

Wanneer uw man of vrouw overlijdt, uw kind, één van uw ouders of huisgenoot dan leidt dat tot veel verdriet en hebt u behoefte aan steun en medeleven. Want elk sterven, of het nu plotseling en onverwacht komt, of na een lange lijdensweg, is een groot en moeilijk te aanvaarden verlies.

Samen met de pastor wil de werkgroep avondwake van de parochie 'De Goede Herder' u in die moeilijke periode nabij zijn.

De avondwake

Wanneer iemand is overleden, nemen de nabestaanden contact op met de pastor en de begrafenisondernemer. De pastor besluit samen met de familie, of er een avondwake zal worden gehouden. Dat geeft de pastor dan door aan de werkgroep avondwake. Twee leden van de werkgroep bezoeken de familie om de avondwake voor te bereiden. Om de avondwake zoveel mogelijk een persoonlijk karakter te geven is het voor de leden van de werkgroep belangrijk een beeld te krijgen van de overledene.

  • Hoe stond hij/zij in het leven.
  • Wat heeft hij/zij beleefd en meegemaakt.
  • Wat voor werk deed hij/zij.
  • Wat waren de hobby's enzovoort.

Zo wordt het in de avondwake mogelijk de overledene opnieuw voor de geest te halen en te herdenken als een bijzonder mens, die we nu hebben moeten los laten. Op de avond vóór de uitvaart komen we om 19.00 uur of soms om 20.00 uur in de kerk bij elkaar voor een korte dienst, de avondwake dus, waarin de overledene herdacht wordt in gebed, zang en momenten van stilte. Een herinneringsteken met daarop een kruisje, de naam van de overledene, de geboorte- en sterfdatum wordt op het gedenkbord geplaatst. Tevens wordt zijn naam in het boek van de overledenen bij het gedachtenisbord bijgeschreven.

De uitvaart

Daags na de avondwake nemen we tijdens de Eucharistieviering óf een woord- en gebedsdienst, afscheid van de overledene. De begrafenis vindt plaats op het kerkhof van de Martinuskerk. Als u kiest voor een crematie kunt u dit, in overleg met de begrafenisondernemer, regelen.

En daarna

Ongeveer één a twee weken na de uitvaart bezoekt iemand van de parochie de nabestaanden om de maandelijkse gedachtenissen en eventuele andere missen te plannen. Ook wordt de familie nog één of meerdere keren bezocht door de pastor

Op 2 november, met Allerzielen, worden alle overledenen van dat jaar in de Eucharistie herdacht. U krijgt daarvoor een uitnodiging. Eén jaar na het overlijden wordt het herinneringsteken bij de nabestaanden thuisgebracht.

Misschien is het verdriet voor u zo moeilijk te dragen, dat u behoefte hebt aan extra hulp en aandacht. Zowel de pastor als de leden van de avondwakegroep kunnen u dan in contact brengen met mensen die voor het geven van die hulp een speciale opleiding hebben gevolgd.

Informatie

De werkgroep avondwake van de parochie hoopt u met deze informatie van dienst te zijn geweest.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het parochiebureau, daar verwijzen ze u naar de juiste mensen. In dringende gevallen is de pastor via telefoon
(0413) 477741 dag en nacht bereikbaar.

Voor informatie kunt u ook een e-mail sturen naar het onderstaande adres.

E-mail

lnk.gif (1041 bytes)


Kinderwoorddienst

Zie voor de juiste data de rubriek actueel.


Gezinsvieringen

Zondag 10.30 uur.
Zie voor de juiste data de rubriek actueel
.


Parochiebureau

Openingstijden voor afspraken en inlichtingen.

Woensdagmorgen:
11.00 - 12.00 uur.

E-mail:

Adres:
mgr. bekkersplein 1, 5491 eb sint-oedenrode
telefoon (0413) 477 741, fax (084) 2213 463


Tarieven voor diensten

Onderstaand de tarieven voor de diverse diensten voor het jaar 2012, zoals deze door de parochie van Sint-Oedenrode is vastgesteld, conform richtlijn Bisdom van 's-Hertogenbosch.

Misintentie: € 10,--.

Uitvaartdienst: € 430,--.
Zij die volledig meedoen aan de kerkbijdrage krijgen een terugbetaling tot het bedrag van de gezinsbijdrage over de laatste 3 jaar tot een maximumbedrag van € 125,--.

Huwelijksviering: € 350,--. 
Korting hiervoor gaat over de kerkbijdrage van de laatste 2 jaar tot een maximumbedrag van € 103,--.

Jubileumviering: € 260,--.
De korting hiervoor gaat eveneens over de kerkbijdrage van de laatste 2 jaar tot een maximumbedrag van € 80,--.

Doop: € 30,--.
Dit bedrag is alleen verschuldigd voor diegenen die geen gezinsbijdrage betalen.

Avondwake: € 150,--.
Deze vergoeding is verschuldigd indien alleen een avondwake wordt gehouden en geen uitvaartmis.

lnk.gif (1041 bytes)


top pagina © 2012 parochie heilige oda - de goede herder kerk, contact/info
mgr. bekkersplein 1, 5491 eb sint-oedenrode (kaart/route)
telefoon (0413) 477 741, fax (084) 2213 463
wijzigingsdatum: 22-02-2012 Disclaimer